Điểm Danh Nhận Thưởng

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 09/11/2014
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30/11/2014
Nội dung chương trình
   • Trong suốt thời gian họat động mỗi ngày Thiếu Hiệp có thể đặng nhập vào game 9K để điểm danh nhận thưởng.
   • Tương ứng với số ngày đăng nhập sẽ nhận được phần thưởng tương ứng
   • Ví dụ : nếu đồng đạo đã đăng nhập liên tiếp được 5 ngày và ngày thứ 6 không đăng nhập thì ngày thứ 7 đăng nhập sẽ nhận phần thưởng của ngày thứ 6 và đồng đạo sẽ không thể nhận phần thưởng đăng nhập ngày thứ 22.

Nội dung quà tặng

Số Ngày Đăng nhập Phần Thưởng Hình ảnh Số Lượng
1 Kiến Xa Lệnh 2
2 Thủy Tinh Lv5 1
3 Quả Ly Ưu 2
4 20000 Bạc Khóa 1
5 500 Củ Khóa 1
6 Tu Luyện Đơn-Đặc 1
7 Cầu Phúc Lệnh-Sơ 1
8 Lông Chúc Phúc 2
9 20000 Bạc Khóa 1
10 Quả Ly Ưu 2
11 Loa 3
12 1000 Củ Khóa 1
13 Lông Chúc Phúc 2
14 Bùa Rèn Luyện 2
15 Kiến Xa Lệnh 2
16 Thủy Tinh Lv6 1
17 Bùa Rèn Luyện 3
18 Đá Tinh Luyện 15
19 Lông Chúc Phúc 2
20 20000 Bạc Khóa 1
21 Thủy Tinh Lv7 1
22 Cầu Phúc Lệnh-Trung 1

Hướng dẫn nhận quà

Nhấn nút Điểm Danh tại góc phải màn hình

Nhấn nút để Điểm Danh Nhận Quà