Đầu Tư Vốn

Giới thiệu

  • Thời gian diễn ra 24/11 – 27/11. Sau thời gian này sẽ không thể đầu tư, những thiếu hiệp đã đầu tư trước đó sẽ tiếp tục nhận quà trong 10 ngày!
  • Sẽ có 2 mức thưởng áp dụng khác nhau cho các máy chủ mở từ ngày 20/09 – 24/11 và 03/07 – 20/09. Xem lịch mở máy chủ tại đây
  • Hoạt động đầu tư vốn chia làm nhiều gói với giá trị khác nhau cho các Thiếu Hiệp lựa chọn.
  • Sau khi mua, số Củ tương ứng với gói đầu tư sẽ được hệ thống tạm giữ và sẽ hoàn trả khi kết thúc giai đoạn nhận thưởng.
  • Mỗi gói đầu tư vốn sẽ kéo dài trong 10 ngày, vào những ngày nhất định Thiếu Hiệp sẽ nhận thưởng quà tặng giá trị, và nhận lại 100% tiền đầu tư vào ngày thứ 10 của hoạt động.

Giao diện Đầu Tư Tài Sản gần góc bản đồ mini

Hoạt Động đầu tư 1: Dành cho máy chủ mở từ 20/09 – 24/11

Gói 3000 Củ
Số ngày Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
Ngày 1 Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Ngày 2 20.000 Bạc Khóa 1 Khóa
Ngày 3 2000 Củ Khóa 2 Khóa
Ngày 4 30.000 Bạc Khóa 3 Khóa
Ngày 5 Trả 1000 Củ
Ngày 6 2000 Củ Khóa 2 Khóa
Ngày 7 50.000 Bạc Khóa 1 Khóa
Ngày 8 1000 Củ Khóa 1 Khóa
Ngày 9 Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Ngày 10 Trả 2000 Củ
Gói 10000 Củ
Số ngày Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
Ngày 1 Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Ngày 2 Bạc Khóa 40.000 1 Khóa
Ngày 3 1000 Củ Khóa 8 Khóa
Ngày 4 60.000 Bạc Khóa 1 Khóa
Ngày 5 Trả 3000 Củ
Ngày 6 Trang trí (Độ tiện nghi+10) 1 Khóa
Ngày 7 Bạc Khóa (10000) 10 Khóa
Ngày 8 1000 Củ Khóa 2 Khóa
Ngày 9 Thủy Tinh Lv6 4 Khóa
Ngày 10 Trả 7000 Củ
Gói 30000 Củ
Số ngày Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
Ngày 1 Thủy Tinh Lv6 4 Khóa
Ngày 2 40.000 Bạc Khóa 1 Khóa
Ngày 3 1000 Củ Khóa 8 Khóa
Ngày 4 60.000 Bạc Khóa 1 Khóa
Ngày 5 Trả 10.000 Củ
Ngày 6 Trang trí (Độ tiện nghi+20) 1 Khóa
Ngày 7 100.000 Bạc Khóa 10 Khóa
Ngày 8 10.000 Củ Khóa 1 Khóa
Ngày 9 Thủy Tinh Lv6 8 Khóa
Ngày 10 Trả 20.000 Củ

Hoạt động đầu tư 2: Dành cho máy chủ mở từ 03/07 – 20/09

Gói 3000 Củ
Số ngày Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
Ngày 1 Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Ngày 2 20.000 Bạc Khóa 1 Khóa
Ngày 3 Đá Huyền Thiết 10 Khóa
Ngày 4 30.000 Bạc Khóa 1 Khóa
Ngày 5 Trả 1000 Củ
Ngày 6 2000 Củ Khóa 1 Khóa
Ngày 7 50.000 Bạc Khóa 1 Khóa
Ngày 8 Dung Thiết Thủy 5 Khóa
Ngày 9 Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
Ngày 10 Trả 2000 Củ
Gói 10000 Củ
Số ngày Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
Ngày 1 Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Ngày 2 Quyển Nhiệm Vụ 2 Khóa
Ngày 3 Vinh Dự Tinh Anh 5 Khóa
Ngày 4 Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Ngày 5 Trả 3000 Củ
Ngày 6 Trang trí (Độ tiện nghi+10) 1 Khóa
Ngày 7 100.000 Bạc Khóa 1 Khóa
Ngày 8 Dung Thiết Thủy 10 Khóa
Ngày 9 Thủy Tinh Lv7 4 Khóa
Ngày 10 Trả 7000 Củ
Gói 30000 Củ
Số ngày Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
Ngày 1 Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
Ngày 2 Quyển Nhiệm Vụ 5 Khóa
Ngày 3 8000 Củ Khóa 1 Khóa
Ngày 4 Vinh Dự Tinh Anh 10 Khóa
Ngày 5 Trả 10.000 Củ
Ngày 6 Trang trí (Độ tiện nghi+20) 1 Khóa
Ngày 7 100.000 Bạc Khóa 1 Khóa
Ngày 8 Mảnh Sách Thiên Bảo Trấn (10 ghép 1, không khóa) 1 Không Khóa
Ngày 9 Thủy Tinh Lv8 2 Khóa
Ngày 10 Trả 20.000 Củ