Phần thưởng 471

Phần thưởng lật hình may mắn

Stt Tên phần thưởng Số lượng phần thưởng/lần Lật Tính chất Hình ảnh
1 Thủy Tinh Lv10 1 Không Khóa
2 Thủy Tinh Lv9 1 Không Khóa
3 1 Vạn Củ Khóa 1 Khóa
4 20 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
5 2000 Củ Khóa 1 Khóa
6 5 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
7 500 Củ Khóa 1 Khóa
8 1 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
9 100 Củ Khóa 2 Khóa

Phần thưởng Đặc Biệt

Trong suốt thời gian sự kiện người chơi nhận lật hình được 75 lần sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt từ sự kiện :

Stt Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hình ảnh
1 Thủy Tinh Lv8 1 Khóa