Lên cấp 9k nhận quà 3q

Cấp 10

Yêu cầu thời gian Online Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Không có Liệt Không Chu Tước Trảo(+10)(7 ngày) 1 Khóa 7 ngày
Không có Thẻ May Mắn Hàn Ngọc Trảo 1 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Túi Đá Quý 1 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Khóa 14 Ngày
Không có Quà Trải Nghiệm Bộ Đổng Quân (Cam) (1 ngày) 1 Khóa 1 Ngày

Cấp 40

Yêu cầu thời gian Online Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Không có Tích Lũy Hoàn-Lục 3 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Túi Đá Quý 1 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Kính Phóng To-Siêu 3 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 1 Khóa 1 Ngày

Cấp 50

Yêu cầu thời gian Online Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Không có Tích Lũy Hoàn-Lục 3 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Túi Đá Quý 1 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) 2 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 60

Yêu cầu thời gian Online Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
300 Phút Tích Lũy Hoàn-Lục 3 Khóa Vĩnh Viễn
Túi Đá Quý 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa Vĩnh Viễn
Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 65

Yêu cầu thời gian Online Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Không có Tích Lũy Hoàn-Lục 3 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Túi Đá Quý 1 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Khóa 14 Ngày
Không có Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 70

Yêu cầu thời gian Online Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
660 Phút Tích Lũy Hoàn-Lục 3 Khóa Vĩnh Viễn
Túi Đá Quý 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) 2 Khóa Vĩnh Viễn
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 72

Yêu cầu thời gian Online Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Không có Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Túi Đá Quý 2 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 1 Khóa 7 Ngày

Cấp 74

Yêu cầu thời gian Online Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Không có Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Túi Đá Quý 2 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 1 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 76

Yêu cầu thời gian Online Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Không có Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Túi Đá Quý 2 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) 3 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 1 Khóa 7 Ngày

Cấp 78

Yêu cầu thời gian Online Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Không có Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Túi Đá Quý 2 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Khóa 14 Ngày
Không có Sổ Thẻ Hiếm 1 Khóa 7 Ngày
Không có Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 3 Khóa 7 Ngày

Cấp 80

Yêu cầu thời gian Online Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
1380 Phút Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa Vĩnh Viễn
Túi Đá Quý 3 Khóa Vĩnh Viễn
Đấu Thần Chiến Dực (7 ngày) 1 Khóa 7 Ngày
Sổ Thẻ Hiếm 1 Khóa 7 Ngày
Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 3 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 82

Yêu cầu thời gian Online Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Không có Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Túi Đá Quý 3 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Hàn Băng Câu (7 ngày) 1 Khóa 7 Ngày
Không có Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Bạch Kim Chùy (7 ngày) 1 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 84

Yêu cầu thời gian Online Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Không có Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Túi Đá Quý 5 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Đá May Mắn 1 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Thẻ Thủ Hộ 1 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Bạch Kim Chùy (7 ngày) 1 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 86

Yêu cầu thời gian Online Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Không có Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Túi Đá Quý 5 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Đá May Mắn 2 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Thẻ Thủ Hộ 2 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Thẻ Anh Hùng Hoàng Kim-Mê 1 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 88

Yêu cầu thời gian Online Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Không có Tích Lũy Hoàn-Lục 10 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Túi Đá Quý 5 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Đá May Mắn 2 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Thẻ Thủ Hộ 2 Khóa Vĩnh Viễn
Không có Bạch Kim Chùy (7 ngày) 3 Khóa 7 Ngày

Cấp 90

Yêu cầu thời gian Online Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
4380 Phút Tích Lũy Hoàn-Lục 20 Khóa Vĩnh Viễn
Túi Đá Quý 5 Khóa Vĩnh Viễn
Đá May Mắn 3 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Thủ Hộ 3 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng 3 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Kho Báu Hán Lăng 3 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Kho Báu Yêu Hồ 3 Khóa Vĩnh Viễn
Đấu Thần Chiến Dực (Vĩnh Viễn) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Di Hoa Cung (Vĩnh Viễn) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Tôn Thượng Hương Quan Ấn (Vĩnh viễn) 1 Khóa Vĩnh Viễn

Lưu ý

  • Tài khoản nhận thưởng tại 3Q/2U phải cùng tài khoản tham gia tại 9K Truyền Kỳ.
  • Mỗi tài khoản chỉ có thể đăng ký tham gia nhận thưởng tại 3Q/2U 1 lần duy nhất.
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất ứng với mỗi mốc nhận thưởng
  • Chỉ áp dụng cho máy chủ mới nhất tại 9K.