Chơi Là Có Quà 3:Lên Cấp 9K – Nhận Quà 3Q

Cấp 10

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Tăng Diệt Thủ Lĩnh 1 Khóa 1 ngày
Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 3 Khóa Vĩnh Viễn
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Khóa 14 Ngày
Quà Trải Nghiệm Bộ Đổng Quân (Cam) (1 ngày) 1 Khóa 1 Ngày
Túi Miêu Nữ(7 ngày) 1 Khóa 7 Ngày
Đá May Mắn 1 Khóa Vĩnh Viễn
Hội viên VIP (7 ngày) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Binh Sĩ 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Quân Lương 1 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 40

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Khóa Vĩnh Viễn
Hấp Dẫn Đơn-Lục 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Tím 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Thủ Hộ 1 Khóa Vĩnh Viễn
Chuyển Sinh Kim Đơn 3 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 50

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa Vĩnh Viễn
Thiên Phú Đơn 3 Khóa Vĩnh Viễn
Túi Đá Quý 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Hủy Trứng Gà (Nhỏ) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Khóa 14 Ngày
Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) 1 Khóa Vĩnh Viễn
(Cam) Phần thưởng năng động mỗi ngày 1 Khóa Vĩnh Viễn
Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 60

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Tích Lũy Hoàn-Lục 3 Khóa Vĩnh Viễn
Túi Đá Quý 1 Khóa Vĩnh Viễn
Đá May Mắn 1 Khóa Vĩnh Viễn
Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa Vĩnh Viễn
Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 65

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Tích Lũy Hoàn-Lục 3 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Cam 5 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Thủ Hộ 1 Khóa Vĩnh Viễn
Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa Vĩnh Viễn
Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 70

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Cam 5 Khóa Vĩnh Viễn
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn
Bao Củ Hành-Cam 3 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Hàn Nguyệt Ngọc Thố 1 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 72

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Tích Lũy Hoàn-Lục 10 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Cam 10 Khóa Vĩnh Viễn
Đá May Mắn 3 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Thủ Hộ 3 Khóa Vĩnh Viễn
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn
Bao Củ Hành-Cam 3 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Hàn Nguyệt Ngọc Thố 1 Khóa Vĩnh Viễn
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 3 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 1 Khóa 7 ngày

Cấp 74

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Tích Lũy Hoàn-Lam 3 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Cam 5 Khóa Vĩnh Viễn
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn
Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Hàn Nguyệt Ngọc Thố 1 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 76

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Tích Lũy Hoàn-Lam 3 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Cam 5 Khóa Vĩnh Viễn
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 2 Khóa Vĩnh Viễn
Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 2 Khóa 7 Ngày
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 78

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Tích Lũy Hoàn-Lam 3 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Cam 10 Khóa Vĩnh Viễn
Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 3 Khóa 7 Ngày
Thẻ Kho Báu Lữ Bố 3 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 3 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 80

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Đá Tinh Luyện-Cam 10 Khóa Vĩnh Viễn
Bạch Kim Chùy (7 ngày) 3 Khóa 7 Ngày
Thẻ Kho Báu Lữ Bố 3 Khóa Vĩnh Viễn
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa Vĩnh Viễn
Giảm Chạy Trốn 1 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 82

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Tích Lũy Hoàn-Lam 5 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Cam 10 Khóa Vĩnh Viễn
Bạch Kim Chùy (7 ngày) 5 Khóa 7 Ngày
Bao Củ Hành-Cam 3 5 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Kho Báu Lữ Bố 5 Khóa Vĩnh Viễn
Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa Vĩnh Viễn
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa Vĩnh Viễn
Trang Bị Tinh Nguyên 3 Khóa Vĩnh Viễn
Cóc Chùy Chùy (30 ngày) 1 Khóa 30 ngày
Hoàng Đạo Tinh Hàn (30 ngày) 1 Khóa 30 ngày

Cấp 84

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Đá Tinh Luyện-Cam 10 Khóa Vĩnh Viễn
Bạch Kim Chùy (7 ngày) 3 Khóa 7 Ngày
Thẻ Kho Báu Lữ Bố 5 Khóa Vĩnh Viễn
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa Vĩnh Viễn
Giảm Chiến Bại 1 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 86

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 5 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Cam 20 Khóa Vĩnh Viễn
Bạch Kim Chùy (7 ngày) 5 Khóa 7 Ngày
Bao Củ Hành-Cam 3 5 Khóa Vĩnh Viễn
Đá May Mắn 10 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Thủ Hộ 10 Khóa Vĩnh Viễn
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 3 5 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Triệu Hồi Anh Hùng Manga 5 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Triệu hồi Dục Hỏa Cuồng Sư 5 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Anh Hùng Hoàng Kim-Mê 1 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 88

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 5 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Cam 20 Khóa Vĩnh Viễn
Bạch Kim Chùy (7 ngày) 3 Khóa 7 Ngày
Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa Vĩnh Viễn
Thẻ Anh Hùng Hoàng Kim-Mê 1 Khóa Vĩnh Viễn

Cấp 90

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hạn sử dụng Hình ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 10 Khóa Vĩnh Viễn
Đá Tinh Luyện-Cam 20 Khóa Vĩnh Viễn
Bạch Kim Chùy (7 ngày) 5 Khóa 7 Ngày
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng 5 Khóa Vĩnh Viễn
Quà Vạn Chúng Chúc Mục (Bộ trang sức) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Linh Uy Thần Hựu Bào (Vĩnh viễn) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Linh Uy Thần Hựu Trọc (Vĩnh viễn) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Linh Uy Thần Hựu Ngoa (Vĩnh viễn) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Linh Uy Thần Hựu Đai (Vĩnh viễn) 1 Khóa Vĩnh Viễn
Thế Thần Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Khóa Vĩnh Viễn

Lưu ý

  • Tài khoản nhận thưởng tại 3Q/2S/2U phải cùng tài khoản tham gia tại 9K Truyền Kỳ.
  • Mỗi tài khoản chỉ có thể đăng ký tham gia nhận thưởng tại 3Q/2S/2U 1 lần duy nhất.
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất ứng với mỗi mốc nhận thưởng