Võ đang

Là môn phái được sáng lập bởi sư tổ Trương Tam Phong với trấn phái Thái Cực Quyền danh chấn giang hồ, Võ Đang lấy đạo giáo làm chủ, theo đuổi việc tu tiên. Tuy cùng là chính phái nhưng khác với Thiếu Lâm, đệ tử Võ Đang xuất thân là đạo sĩ, ẩn cư tu hành không tham gia phân tranh thế tục, không can thiệp thiện ác, họ chỉ duy chú, chuyên tâm tu luyện thần tiên đạo pháp. Chiêu thức võ công chủ yếu là nội công kết hợp với đạo pháp, lại dùng bát quái bố trận, võ công của Võ Đang quỷ thần khó đoán, siêu phàm thoát tục. Thiên hạ có câu “Bắc tôn Thiếu Lâm, Nam sùng Võ Đang” điều này cho thấy vị thế của Võ Đang trên giang hồ.