Tôn Sư Trọng Đạo (Bạc)

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: 0h00 ngày 19/11/2014
 • Kết thúc: 23h59′ ngày 28/11/2014
 • Tất cả người chơi tại các máy chủ của 9K
 • Sự kiện được chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn có giới hạn giám định Giấy Trắng khác nhau.
Thời điểm mở giới hạn
Giai đoạn 1: Bắt đầu sự kiện 0h ngày 19/11/2014 Giai đoạn 2: Mở giới hạn 0h ngày 24/11/2014
Giới hạn cho phép dùng 1500 Bạc giám định Giấy Trắng 300 600

Thu Thập và Giám Định Giấy Trắng

Thu Thập Giấy Trắng
Hình ảnh Ghi chú
Tên vật phẩm: Giấy Trắng (Chưa Giám Định)

Tính chất:

 • Vật phẩm không khoá.
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Có thể bán vào khu đấu giá.
 • Có thể bán vào Cửa hàng Tiện Lợi và NPC = 0 bạc khoá
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch.

Cách sử dụng: Nhấp phải xuất hiện bảng đối thoại (sau 23h59′ ngày 28/11/2014 vật phẩm tự biến mất)

Chức năng:

 • Dùng 15 Củ để giám định sẽ nhận được [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo]
 • Dùng 150 Củ để giám định sẽ nhận được [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Thượng)]
 • Dùng 1500 Bạc để giám định [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Bạc)]

Giấy Trắng có được khi hoàn thành các nhiệm vụ hằng ngày trong 9K như sau:

Nguồn Nhận được
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Rèn Luyện Giang Hồ, Rèn Luyện Thiên Tâm Cốc 20 Giấy Trắng
Hoàn thành mỗi lần Thanh Vân Phong 20 Giấy Trắng
Hoàn thành mỗi lần Võ Lâm Bí Cảnh 2x, 4x, 6x, 8x, 10x 20 Giấy Trắng
Hỗ trợ Bí Cảnh 2x, 4x, 6x, 20 Giấy Trắng
Đổi Ngọc Như Ý (tại Cẩm Nang Đại Sự Kiện) 100 Giấy Trắng
Hoàn thành mỗi lần nhiệm vụ Vận Tiêu 20 Giấy Trắng
Giám định Giấy Trắng

Nhấn chuột phải vào Giấy Trắng để giám định

 • Giám định bằng 1500 Bạc / Lần nhận được Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo.

Mốc thưởng khi giám định nhiều Giấy Trắng

Sau khi đã giám định Giấy Trắng đạt số lượng nhất định có thể nhận thưởng . Mỗi giai đoạn sẽ có mốc giám định Giấy Trắng khác nhau:

Giai đoạn Điều kiện nhận Nhận được phần thưởng
Giai đoạn 1 ( 19/11/2014 – 23h59′ ngày 23/11/2014) Hoàn thành dùng Bạc giám định Giấy Trắng (chưa giám định) 300 lần 1 Quà Giám Định Giấy Trắng – Bạc (300)
Giai đoạn 2 (0h ngày 24/11/2014 – 23h59′ ngày 28/11/2014) Hoàn thành dùng Bạc giám định Giấy Trắng (chưa giám định) 600 lần 1 Quà Giám Định Giấy Trắng – Bạc (600)

Cẩm nang Đại Sự Kiện:

Hình ảnh Ghi chú
Tên vật phẩm: Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Nguồn gốc: Sau bảo trì ngày 09/11/2014, tất cả Thiếu Hiệp đăng nhập vào 9K Truyền Kỳ sẽ nhận được 1 [Cẩm Nang Đại Sự Kiện]. (kiểm tra hành trang phải còn 1 ô trống)

Tính chất: Vật phẩm khoá

Cách sử dụng: Nhập phải xuất hiển bảng đối thoại.

Chức năng:

 • Đổi quà đạt giới hạn giám định Giấy Trắng
 • Đổi quà Hoa Hồng

Phần Thưởng Từ Giấy Trắng

Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Bạc
Giấy Trắng Tính chất
Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Bạc) Tên vật phẩm: Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Bạc)

Nguồn gốc: Nhận được khi dùng Bạc khoá/bạc không khoá để giám định [Giấy Trắng (Chưa Giám Định)]

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá.
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Có thể bán vào NPC, Cửa hàng Tiện Lợi = 0 Bạc khoá.
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Khu Đấu Giá.
 • Hạn sử dụng: sau 23h59′ ngày 28/11/2014 không thể tiếp tục sử dụng vật phẩm.

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng.

Mở ra ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
2 phút exp cơ bản
Hoa Hồng 1 Khóa
Trợ Tu Đơn 1 Khóa
Bùa 9K (500) 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv1 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv1 1 Khóa
Thủy Tinh Lv3 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn – Nhỏ (100) 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Hộp Quà khi đạt giới hạn giám định Giấy Trắng

Quà Giám Định Giấy Trắng bằng Bạc 300 lần và 600 lần
Quà tặng Tính chất
Quà Giám Định Giấy Trắng Bạc Nguồn gốc:

 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Bạc giám định Giấy Trắng (Chưa Giám Định) 300 lần (Giai đoạn 1), 600 lần (Giai đoạn 2)

Cách nhận: nhận tại giao diện sự kiện

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá
 • Không thể xếp chồng.
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá, Cửa Hàng Tiện Lợi, NPC.

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để sử dụng nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Mở ra 100% nhận được:

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hình ảnh
Rất nhiều Exp (90 phút EXP cơ bản)

Và ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởng Hình ảnh Tính chất Số lượng
Hoạt Lực Hoàn – Lớn (3000) Khóa 2
Hoa Hồng Khóa 10
Thủy Tinh Lv6 Khóa 1
Bùa 9K (2000) Khóa 1
Bùa 9K (2000) Khóa 2
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Vàng (500) Khóa 5

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Giới hạn của hoạt động

  • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 600 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo trong suốt thời gian sự kiện.